Om Miljøfondet

meraker_ovn2Prosessindustriens Miljøfond skal gjennomføre konkrete utslippsreduksjoner slik at Norges kan leve opp til sine SO2-forpliktelser som er nedfelt i Gøteborgprotokollen. Det er et viktig mål for Miljøfondet at renseanlegg skal bygges i en miljø- og kostnadsriktig rekkefølge inntil reduksjonsmålet er nådd.

For perioden 2011-2014 skal bedriftene som er med i Prosessindustriens Miljøfond ikke slippe ut mer enn 11 000 tonn SO2 pr år.

Første intensjonsavtale mellom industrien og Miljøverndepartementet ble inngått i desember 2001. Avtalen ble inngått mellom Norsk Industri (tidligere Prosessindustriens Landsforening (PIL)) og Miljøverndepartementet, og industrien opprettet deretter Prosessindustriens Miljøfond. I følge avtalen skulle utslippene innen år 2010 være redusert med minimum 5000 tonn i forhold til utslippene i 1999. Videre skulle det fremlegges forslag til hvordan en samlet reduksjon på 7000 tonn kan oppnås på en kostnadseffektiv måte for Norge. Våren 2011 ble det klart at industrien oppfylte forpliktelsen.