Om Miljøfondet

meraker_ovn2Prosessindustriens Miljøfond skal gjennomføre konkrete utslippsreduksjoner slik at Norges kan leve opp til sine SO2-forpliktelser som er nedfelt i Gøteborgprotokollen. Det er et viktig mål for Miljøfondet at renseanlegg skal bygges i en miljø- og kostnadsriktig rekkefølge inntil reduksjonsmålet er nådd.

For perioden 2011-2022 skal bedriftene som er med i Prosessindustriens Miljøfond ikke slippe ut mer enn 11 000 tonn SO2 pr år.

Første intensjonsavtale mellom industrien og Miljøverndepartementet ble inngått i desember 2001. Avtalen ble inngått mellom Norsk Industri (tidligere Prosessindustriens Landsforening (PIL)) og Miljøverndepartementet, og industrien opprettet deretter Prosessindustriens Miljøfond. I følge avtalen skulle utslippene innen år 2010 være redusert med minimum 5000 tonn i forhold til utslippene i 1999. Videre skulle det fremlegges forslag til hvordan en samlet reduksjon på 7000 tonn kan oppnås på en kostnadseffektiv måte for Norge. Våren 2011 ble det klart at industrien oppfylte forpliktelsen. Fra 2011 til 2022 har industrien avtale med et utslippstak på 11 000 tonn pr år. Dette er oppfylt for alle årene fra 2011 til og med 2017.