Hjem

drŒpe7.jpgProsessindustriens Miljøfond er etablert som en stiftelse. Formålet er å planlegge og finansiere reduksjoner i SO2-utslippene fra norsk prosessindustri, med utgangspunkt i en intensjonsavtale med Miljøverndepartementet. De bedriftene som tidligere betalte avgift for sine prosessutslipp av SO2, betaler nå inn et tilsvarende beløp til Miljøfondet. Midlene vil bli brukt til å finansiere utvikling av teknologi og bygging av renseanlegg. Det er et viktig mål for Miljøfondet at renseanlegg skal bygges i en miljø- og kostnadsriktig rekkefølge inntil reduksjonsmålet er nådd.

For perioden 2011-2014 skal bedriftene som er med i Prosessindustriens Miljøfond ikke slippe ut mer enn 11.000 tonn SO2. I 2022 ble avtalen forlenget og løper nå fram til 2026. Årlig utslippstak er 11.000 tonn pr år.

Første intensjonsavtale mellom industrien og Klima- og miljødepartementet ble inngått i desember 2001. Avtalen ble inngått mellom Norsk Industri (tidligere Prosessindustriens Landsforening (PIL)) og Klima- og miljødepartementet (tidligere Miljøverndepartementet), og industrien opprettet deretter Prosessindustriens Miljøfond. I følge avtalen skulle utslippene innen år 2010 være redusert med minimum 5.000 tonn i forhold til utslippene i 1999. Videre skulle det fremlegges forslag til hvordan en samlet reduksjon på 7.000 tonn kan oppnås på en kostnadseffektiv måte for Norge. Våren 2011 ble det klart at industrien oppfylte forpliktelsen. Fra 2011 til 2022 har industrien avtale med et utslippstak på 11 000 tonn pr år. Dette er oppfylt for alle årene fra 2011.